โครงการสร้างห้องสมุดเรือนแพ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
083 -565-5651
dot
dot
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล

dot
โครงการสร้างห้องสมุดเรือนแพ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

โครงการสร้างห้องสมุดเรือนแพ

ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ภาพถ่ายห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

1. ชื่อโครงการ

              โครงการสร้างห้องสมุดเรือนแพ เฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 

2. ชื่อห้องสมุดเรือนแพ

              ได้รับพระราชทานชื่อว่า “ ห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา ”

 

3. สถานที่ตั้งโครงการ

              ลำน้ำแม่ปิง ( เหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ) สาขาห้องเรียนเรือนแพ บ้านก้อจัดสรร  ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

4. วัตถุประสงค์

              1. เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นการพัฒนาความรู้การศึกษาให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นโอกาสอันดีในการแสดงมุทิตาจิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

              2. “ ห้องเรียนเรือนแพ ” สาขาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร  ต.ก้อ  อ.ลี้  จ.ลำพูน อยู่ห่างจากชุมชุมสุดท้ายของ

ต.ก้อ ต้องเดินทางด้วยเรือยนต์ ถ้าเรือลำใหญ่ใช้เวลาประมาณ 35 นาที  ถ้าเป็นเรือของชาวบ้านจะใช้เวลาประมาณ 40

นาที  ห้องเรียนนั้นล้อมรอบด้วยภูเขา และทะเลสาบแม่ปิงอันกว้างใหญ่เหนือเขื่อนภูมิพล  ไม่มีสายไฟฟ้าไปถึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็ต้องอยู่ที่จุดจุดเดียวนอกบริเวณนั้นไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้  สภาพชุมชุนเป็นชุมชนเรือนแพอยู่กันกลุ่มละเรือนแพ หรือ 2 เรือนแพ เด็กนักเรียนมาเรียนวันจันทร์ และกลับตอนเย็นวันศุกร์ เป็นการอยู่ประจำ มีครู 1 คน ถ้าวันไหนครูมีธุระทำให้ต้องหยุดเรียน สภาพห้องเรียนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ไม่มีห้องสมุดที่ดีเหมือนโรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือในตำบลก้อ

              เมื่อได้มีโอกาสคุยกับครูสามารถ  สุทะ ถึง 2 ครั้ง  ทราบถึงความต้องการของครูสามารถ ว่าต้องการทำห้องสมุดเรือนแพให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะให้เด็กมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการอ่าน มีความรู้รอบตัว เมื่อเรียนจบชั้น ป. 6 แล้วสามารถที่จะไปเรียนต่อกับโลกภายนอกเรือนแพได้ และเด็กนักเรียนที่จบ ป.6 ไปแล้วแต่ไม่มีโอกาสเรียนต่อก็สามารถมาใช้ห้องสมุดเพิ่มเติมความรู้ได้ ตลอดถึงผู้ปกครองในชุมชนเรือนแพก็สามารถใช้ห้องสมุดเรือนแพนี้ได้      “ ได้มีการสอบถามผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบางคนมีห้องสมุดดีหรือไม่ พ่อแม่เด็กนักเรียนตอบว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการห้องสมุดเหมือนกัน” ผู้เขียนจึงได้ให้โอกาสครูสามารถ ที่จะสร้างเด็กนักเรียนที่มีอยู่จำนวนน้อย จนรัฐบาลจะยกเลิกโรงเรียนเรือนแพออกจากระบบ ให้รัฐบาล และสังคมภายนอกได้เห็นว่าครูสามารถ มีความพยายามที่จะทำให้เด็กนักเรียนที่เรียนในเรือนแพ ก็มีความรู้ความสามารถที่จะพอทัดเทียมกับเด็กนักเรียนที่อยู่บนบก หรือในเมืองได้ ถ้ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมือนกับโรงเรียนที่อยู่บนบก

              โดยผู้เนินการโครงการมีจิตอันเป็นกุศลที่จะสร้างห้องสมุดเรือนแพให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่  และรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วย  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงเคยปรารถว่า การให้ความรู้เปรียบเหมือนการให้ธรรมเป็นทานอย่างหนึ่ง

 

5. ผู้ดำเนินงานควบคุมโครงการก่อสร้าง

              พระเจริญพงษ์ อภิวฑฒโน  คณะสูงลออ  กุฏิอุดมศรี  วัดบวรนิเวศวิหาร 

โทร. 081-854-7400   โทรสาร. 02-6290114

 

6. ผลที่จะได้รับ                     

              1. ผู้ปกครองที่อยู่ตามลำน้ำแม่ปิงจะได้เห็นความสำคัญของการเรียนหนังสือ ได้เห็นความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งมีการเรียน การสอน อุปกรณ์พร้อมเหมือนโรงเรียนที่อยู่บนบก ก็จะส่งเด็กมาเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น

              2. เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

              3. ครูที่สอนซึ่งมีอยู่คนเดียวจะได้มีกำลังใจที่จะอยู่สอนหนังสือต่อ

              4. เป็นการส่งเสริมให้เด็กที่เรียนจบ ป 6. แล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อ สามารถที่จะมาใช้บริการห้องสมุดได้ และเข้าสู่ระบบการเรียนของ กศน.ได้

              5. เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมารู้จักการใช้ห้องสมุด ถึงแม้ว่าจะได้ผลเพียงน้อยก็ตาม

 

7. สิ่งที่สังคมต้องยอมรับ

              ห้องสมุดมีความจำเป็นสำหรับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในเรือนแพตามลำน้ำปิง  เด็กๆ ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวที่ใหนได้เหมือนกับเด็กที่อยู่บนบกดังนั้นเวลาว่างในการอ่านหนังสือของพวกเขาเหล่านั้นก็มีมาก ถ้าเราปลูกฝังให้พวกเขารักการอ่านหนังสือ ห้องสมุดก็จะไม่ว่างเว้นจากเด็กๆ และผลที่จะได้รับก็ถือว่าคุ้มกับการสร้างห้องสมุดเรือนแพ

 

8. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา

             เริ่มดำเนินการสำรวจเมื่อ พ.ค. 2553  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  17 พ.ย. 2257  ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปประมาณ 90%  ในส่วนของโครงสร้างอาจจะทำให้แล้วเสร็จได้  แต่ในส่วนประกอบรายละเอียดอื่นๆ ยังขาดอีกหลายรายการ แต่ด้วยมีเหตุความจำเป็นที่เกิดขึ้นด้วยงบประมาณที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เสร็จสมบรูณ์ได้         

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาจังหวัดลำพูนที่เข้าใจชีวิตของเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ชีวิตที่คอยแต่ความหวัง ในสิ่งที่โรงเรียนอื่นมี แต่โรงเรียนของพวกเขาไม่มี  มาร่วมกันสร้างอนาคต  มาร่วมสร้างความรู้สร้างทักษะในชีวิตปัจจุบันให้กับเด็กนักเรียน  สร้างความรู้ให้กับชุมชนเหมือนกับการให้ธรรมเป็นทาน สร้างความหวังให้คุณครูได้มีกำลังใจที่จะอยู่สอนนักเรียนอีกต่อไป ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

              1. ร่วมเป็นเจ้าภาพประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อติดตั้งภายในห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา จำนวน 30 เจ้าภาพ สมทบทุนเจ้าภาพละ 2,500.- บาท

              2. ร่วมเป็นเจ้าภาพห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา ในส่วนของการเก็บรายละเอียด จำนวน 50 เจ้าภาพ สมทบทุนเจ้าภาพละ 2,500.- บาท

              3. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 12 เจ้าภาพ สมทบทุนเจ้าภาพละ 2,000.- บาท

 

ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพท่านจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา ด้วย

 

9. ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนทุนในการจัดสร้าง “ ห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา ”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ดังนี้

          1. พระเจริญพงษ์  อภิวฑฒโน  

กุฏิอุดมศรี คณะสูงลออ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กทม.10200

โทร. 081-854-7400   โทรสาร. 02-629-0114

          2. โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำภู  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  008-2-41955-3

ชื่อบัญชี “สร้างห้องสมุดเรือนแพ 100 พรรษา ญสส.”

แล้วถ่ายสำเนาใบนำฝากเงินแนบมาพร้อมชื่อที่อยู่ ส่งมาที่โทรสาร. 02-629-0114

 

หมายเหตุ : ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา ท่านจะได้รับในอนุโมทนาบัตรจาก

               โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ซึ่งเป็นต้นสังกัดของห้องเรียนเรือนแพ นำไปลดหย่อนภาษีได้

 

ห้องสมุดเรือนแพ ๑๐๐ พระชันษา นี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นสมบัติของชาวจังหวัดลำพูน

เพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ได้มีการสร้างห้องสมุดเรือนแพถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

 

ภาพถ่ายการก่อสร้างพอสังเขป

 

 เริ่มวางโครงสร้างทุ่น และฐานโครงสร้าง  18 พ.ย. 2557


 
 

ทำโครงสร้างหลังคา  27 พ.ย. 2557

 

 

ติดตั้งหลังคา  8 ธ.ค. 2557

 

                      

                                                                                                       ติดตั้งโครงสร้างผนังห้อง                        ติดตั้งหน้าต่าง ประตู  อลูมิเนียม

                                                                                                    17 ธ.ค. 2557 – 30  ธ.ค. 2557                                   24  ม.ค. 2558

 

 

 เนื่องจากเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำมากทำให้ต้องย้ายแพห้องสมุดจากท่าเรือบ้านก้อ

 

มาอยู่ที่บริเวณอุ้มปาด บริเวณที่ห้องเรียนเรือนแพสาขาบ้านก้อจัดสรรจอดอยู่ ระยะทางในการล่องแพมา ประมาณ 11 ก.ม.

14 มิ.ย. 2558

 

 

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 90 %
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารจัดการอาคารสูง (90 ชั่วโมง)
ความปลอดภัยในการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
Holiday Thailand
SUPER VIP
Hot Pro
Platinum Member
Wedding Package
Dow Wave Theory V.S. Elliott Wave Theory
พระจิตอาสาเดินทางไกลหลายร้อย กม. เพื่อสร้างห้องสมุดลอยน้ำให้กับเด็กๆ